Tin tức & sự kiện
Vẻ đẹp quyến rũ của những "thiên thần" bóng chuyền châu Á

 Dân trí

 Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

 Vẻ đẹp quyến rũ của những thiên thần bóng chuyền châu Á - 1

 


Dân trí

 Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Dân trí

 Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Dân trí

 Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Dân trí

 Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Du lịch - khám phá :

GIBRATAR

Lanh thổ Anh Quốc siêu nhỏ

<yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-text-display); -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: var(--ytd-channel-name-text-line-clamp, inherit); word-break: break-word; font-size: var(--ytd-channel-name-text_-_font-size); font-weight: var(--ytd-channel-name-text_-_font-weight); line-height: var(--ytd-channel-name-text_-_line-height);">Dương Địa Lý</yt-formatted-string>
<tp-yt-paper-tooltip class="style-scope ytd-channel-name" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; inset: 495.323px auto auto 148.13px;">
Dương Địa Lý
 
</tp-yt-paper-tooltip>
<ytd-badge-supported-renderer class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-badges-display, flex); flex-direction: row; align-items: center; margin-right: var(--ytd-channel-name-badges-margin-right);">
<yt-icon class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" style="display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; vertical-align: middle; fill: var(--iron-icon-fill-color, currentcolor); stroke: var(--iron-icon-stroke-color, none); margin-left: var(--iron-icon_-_margin-left); margin-bottom: var(--iron-icon_-_margin-bottom); margin-right: var(--iron-icon_-_margin-right); width: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); height: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); margin-top: var(--iron-icon_-_margin-top); color: var(--ytd-badge-icon-color, var(--yt-spec-text-secondary));"> </yt-icon><tp-yt-paper-tooltip position="top" class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; left: 200.307px; top: 496.156px;"></tp-yt-paper-tooltip>
</ytd-badge-supported-renderer></ytd-channel-name>
<ytd-channel-name id="channel-name" class="style-scope ytd-video-owner-renderer" style="z-index: 300; display: flex; align-self: flex-start; flex-direction: row; font-size: var(--yt-link-font-size, 1.4rem); line-height: var(--ytd-link-line-height, 1.6rem); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #f9f9f9;">
<yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-text-display); -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: var(--ytd-channel-name-text-line-clamp, inherit); word-break: break-word; font-size: var(--ytd-channel-name-text_-_font-size); font-weight: var(--ytd-channel-name-text_-_font-weight); line-height: var(--ytd-channel-name-text_-_line-height);">Dương Địa Lý</yt-formatted-string>
<tp-yt-paper-tooltip class="style-scope ytd-channel-name" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; inset: 495.323px auto auto 148.13px;">
Dương Địa Lý
 
</tp-yt-paper-tooltip>
<ytd-badge-supported-renderer class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-badges-display, flex); flex-direction: row; align-items: center; margin-right: var(--ytd-channel-name-badges-margin-right);">
<yt-icon class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" style="display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; vertical-align: middle; fill: var(--iron-icon-fill-color, currentcolor); stroke: var(--iron-icon-stroke-color, none); margin-left: var(--iron-icon_-_margin-left); margin-bottom: var(--iron-icon_-_margin-bottom); margin-right: var(--iron-icon_-_margin-right); width: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); height: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); margin-top: var(--iron-icon_-_margin-top); color: var(--ytd-badge-icon-color, var(--yt-spec-text-secondary));"> </yt-icon><tp-yt-paper-tooltip position="top" class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; left: 200.307px; top: 496.156px;"></tp-yt-paper-tooltip>
</ytd-badge-supported-renderer></ytd-channel-name>
<ytd-channel-name id="channel-name" class="style-scope ytd-video-owner-renderer" style="z-index: 300; display: flex; align-self: flex-start; flex-direction: row; font-size: var(--yt-link-font-size, 1.4rem); line-height: var(--ytd-link-line-height, 1.6rem); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #f9f9f9;">
<yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-text-display); -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: var(--ytd-channel-name-text-line-clamp, inherit); word-break: break-word; font-size: var(--ytd-channel-name-text_-_font-size); font-weight: var(--ytd-channel-name-text_-_font-weight); line-height: var(--ytd-channel-name-text_-_line-height);">Dương Địa Lý</yt-formatted-string>
 
<tp-yt-paper-tooltip class="style-scope ytd-channel-name" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; inset: 495.323px auto auto 148.13px;"></tp-yt-paper-tooltip>
<ytd-badge-supported-renderer class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-badges-display, flex); flex-direction: row; align-items: center; margin-right: var(--ytd-channel-name-badges-margin-right);">
<yt-icon class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" style="display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; vertical-align: middle; fill: var(--iron-icon-fill-color, currentcolor); stroke: var(--iron-icon-stroke-color, none); margin-left: var(--iron-icon_-_margin-left); margin-bottom: var(--iron-icon_-_margin-bottom); margin-right: var(--iron-icon_-_margin-right); width: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); height: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); margin-top: var(--iron-icon_-_margin-top); color: var(--ytd-badge-icon-color, var(--yt-spec-text-secondary));"> </yt-icon><tp-yt-paper-tooltip position="top" class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; left: 200.307px; top: 496.156px;"></tp-yt-paper-tooltip>
</ytd-badge-supported-renderer></ytd-channel-name>
<ytd-channel-name id="channel-name" class="style-scope ytd-video-owner-renderer" style="z-index: 300; display: flex; align-self: flex-start; flex-direction: row; font-size: var(--yt-link-font-size, 1.4rem); line-height: var(--ytd-link-line-height, 1.6rem); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #f9f9f9;">
<yt-formatted-string id="text" class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-text-display); -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: var(--ytd-channel-name-text-line-clamp, inherit); word-break: break-word; font-size: var(--ytd-channel-name-text_-_font-size); font-weight: var(--ytd-channel-name-text_-_font-weight); line-height: var(--ytd-channel-name-text_-_line-height);">Dương Địa Lý</yt-formatted-string>
 
<tp-yt-paper-tooltip class="style-scope ytd-channel-name" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; inset: 495.323px auto auto 148.13px;"></tp-yt-paper-tooltip>
<ytd-badge-supported-renderer class="style-scope ytd-channel-name" style="display: var(--ytd-channel-name-badges-display, flex); flex-direction: row; align-items: center; margin-right: var(--ytd-channel-name-badges-margin-right);">
<yt-icon class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" style="display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; position: relative; vertical-align: middle; fill: var(--iron-icon-fill-color, currentcolor); stroke: var(--iron-icon-stroke-color, none); margin-left: var(--iron-icon_-_margin-left); margin-bottom: var(--iron-icon_-_margin-bottom); margin-right: var(--iron-icon_-_margin-right); width: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); height: var(--ytd-badge-icon-size, 13px); margin-top: var(--iron-icon_-_margin-top); color: var(--ytd-badge-icon-color, var(--yt-spec-text-secondary));"> </yt-icon><tp-yt-paper-tooltip position="top" class="style-scope ytd-badge-supported-renderer" role="tooltip" tabindex="-1" style="display: block; position: absolute; outline: none; z-index: 1002; user-select: none; cursor: default; left: 200.307px; top: 496.156px;"></tp-yt-paper-tooltip>
</ytd-badge-supported-renderer></ytd-channel-name>
TOP