Phần mềm kế toán doanh nghiệp bản tiêu chuẩn SUNNET 7.5

Sunnet 7.5 giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, ngôn ngữ khác.

Báo cáo lương, các mẫu bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động theo quy định của nhà nước

  

H thng m có th nâng cp và giao tiếp vi các ng dng khác .Báo cáo tài chính theo quyết đnh15/2006 QĐ - BTC hoc theo quyết đnh48/2006 QĐ - BTC ban hành ngày 20/03/2006 ca B Tài Chính . 

Phân h qun tr h thng

 - Kim soát, qun lý, phân quyn truy cp ng dng

 - Thiết lp thông s ban đu, cung cp các công c bo trì, kim tra s liu

 - Thiết lp h thng danh mc (khách hàng, nhà cung cp, nhân viên, hàng tn kho, …)

 - Cung cp công c lưu tr và phc hi s liu

Kế toán tng hp, lp báo cáo tài chính và s sách kế toán

 - Hch toán các chng t ni b : Kết chuyn lương, trích khu hao tài sn c đnh - công c dng cu, phân b chi phí

 - Tng hp số liệu chi tiết từ tất cả các phân hệ kế toán

 - Lập sổ sách và báo cáo kế toán, báo cáo tài chínhPhân tích doanh thu, chi phí tổng hợp và chi tiết

 - Phân bổ, kết chuyển, khóa sổ cuối tháng

Kế toán thuế giá trị gia tăng

 - Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ hạch toán có kê khai tài khoản thuế GTGT đầu vào (Tk 133) để lập bảng kê GTGT Mẫu 03, Mẫu 05.

 - Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ hạch toán có kê khai tài khoản thuế GTGT đầu ra (Tk 3331) để lập bảng kê GTGT Mẫu 02.

 - Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ mua hàng của nông dân để lên bảng kê “mua hàng nông lâm, thuỷ hải sản – Mẫu 04”

 - Lập tờ khai thuế GTGT Mẫu 01

 - Xuất số liệu từ chương trình vào phần mềm quản lý mã vạch hai chiều (HTKK1.3.0) của tổng cục thuế

Kế toán vốn bằng tiền

 - Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay của từng tài khoản ở từng ngân hàng.

 - Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, L\C, hóa đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí.

 - Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 - Theo dõi mua hàng theo từng mặt hàng / nhóm hàng / khách hàng / đơn đặt hàng / kho nhập.

 - Hàng mua trả lại cho nhà cung cấp (kém phẩm chất, hư hỏng do vận chuyển,…)

 - Theo dõi chi phí mua hàng, vật tư (thuế, vận chuyển, bảo hiểm, …)

 - Theo dõi nghiệp vụ mua hàng trả chậm hay thanh toán ngay, …

 - Theo dõi hạn thanh toán của từng phiếu nhập mua

 - Tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào

 - Theo dõi công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp theo từng hóa đơn

 - Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 - Theo dõi doanh thu bán hàng theo bộ phận kinh doanh / theo nhân viên bán hàng / theo vùng / theo mặt hàng / nhóm hàng / hợp đồng / theo đơn đặt hàng.

 - Quản lý chính sách giá theo từng đại lý nhiều cấp, theo từng khách hàng,…

 - Theo dõi hàng bán bị trả lại, hàng gửi bán (tại các đại lý, cửa hàng, …)- Theo dõi nghiệp vụ bán hàng theo hình thức trả chậm, thu tiền ngay, …

 - Theo dõi dịch vụ kèm theo: vận chuyển, bốc xếp… hạn thanh toán của từng hóa đơn

 - Theo dõi công nợ khách hàng theo từng hoá đơn / thời gian thanh toán / nợ quá hạn/ tính lãi do chậm thanh toán. Đánh giá khả năng thanh toán khách hàng (phân tích thời gian công nợ)- Tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra

 - Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

Kế toán hàng tồn kho

 - Quản lý quá trình xuất nhập tồn vật tư hàng hóa, quá trình luân chuyển nội bộ.

 - Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu và tối đa

 - Theo dõi và đánh giá tình hình hàng tồn kho: hàng nhanh hoặc chậm luân chuyển, theo từng kho, từng mặt hàng, từng nhóm hàng.

 - Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.

 - Quản lý hàng hư hỏng, thiếu hụt trong quá trình sản xuất, hàng bán bị trả lại.

 - Phương thức tính giá hàng xuất: đích danh, bình quân gia quyền, FIFO, LIFO,…

 - Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ

 - Xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của từng loại TSCĐ

 - Tình hình tăng giảm và lý do tăng giảm TSCĐ: biên bản tăng giảm TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ.

 - Theo dõi TSCĐ vô hình : nhãn hiệu hàng hóa, chuyển giao công nghệ.

 - Tính và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ vào các đối tượng sử dụng TSCĐ.

 - Phương pháp khấu hao: khấu hao tuyến tính, khấu hao nhanh, hay thực tế, …

 - Chuyển giao số liệu cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

 - Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

 

TOP