Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp nghành phân bón , hóa chất Sunnet Erp Fertilizer

 Hướng dẫn tự phối trộn phân bón lá (Phần 1: Phân bón lá cho rau, đậu nảy  chồi, ra lá)

 

 Sunnet Erp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên hiện có và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp.
TOP